Rezervácia e-bicykla

https://lesecycles.eu/wp-content/uploads/2021/06/cropped-lesecycles-logo-pozicovna-e-bicyklov.png

Rezervácia e-bike trasy

Pravidlá nájmu

 • K uzatvoreniu zmluvy je oprávnená len osoba staršia ako 18 rokov, spôsobilá na právne úkony.
 • Nájomca uhradí sumu za prenájom podľa platného cenníka pred prevzatím elektrobicykla.
 • Pri podpise zmluvy o prenájme elektrobicykla - potrebné 2 doklady totožnosti s fotografiou.
 • Zložiť vratnú kauciu v hodnote 150€/elektrobicykel.

Ochráňte sa

Správne nasadené prilby poskytujú ochranu pred ohrozujúcim poranením hlavy. Cyklisti mladší ako 18 rokov musia mať podľa zákona počas jazdy na verejnej komunikácii cyklistickú prilbu.

Noste prilbu podľa pokynov výrobcu.

prilby

Buďte viditeľní a varujte

Aj keď budete dodržiavať všetky dopravné predpisy, vždy existuje riziko kolízie.

 • Pripravte sa na zastavenie vozidiel čakajúcich na stopkách, na príjazdových cestách alebo na parkovacích miestach.
 • Pripravte sa na vyhýbanie sa vozidlám, ktoré práve prešli okolo Vás a môžu odbočiť doprava.
 • Pred odbočením alebo zmenou jazdného pruhu používajte signály ruky, aby ste varovali premávku v okolí.

Stav a účel

1. Používanie a starostlivosť o vybavenie

Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že vykonal prehliadku E-bicykla a že E-bicykel je v dobrom stave a vhodný na zamýšľané použitie.

2. Bezpečnosť Klienta a ďalších osôb

Bicyklovanie zahŕňa riziká. Klient súhlasí s tým, že napriek takýmto rizikám sa chce zúčastňovať cyklovýletov a / alebo prenajímať a používať vybavenie a prijíma výlučnú zodpovednosť za: (a) vybavenie; a (b) bezpečnosť Klienta a ďalších osôb.

3. Neskoré vrátenie bude účtované

Klient sa bude počas doby prenájmu riadne a primerane starať o vybavenie a vráti ho v dobrom stave a stave spoločnosti Lesecycles do 20:00 h v deň vrátenia uvedený v zmluve alebo rezervácií, pokiaľ sa spoločnosť Lesecycles nedohodne inak. Za neskoré vrátenie bude účtovaná denná sadzba nájmu až do vrátenia, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté.

4. Kompetentní používať zariadenie

Klient ručí za to, že všetky osoby, ktoré budú používať E-bicykel, sú spôsobilé používať e-bicykel, budú E-bicykel používať spôsobom, na ktorý bol určený, budú sa riadiť pokynmi spoločnosti Lesecycles, ktoré sa týkajú používania a bezpečnosti E-bicykla, a bude dodržiavať všetky zákony a povinnosti týkajúce sa používania a kontroly E-bicykla.
Žiadne úpravy vybavenia.

5. Klient nebude meniť ani upravovať Vybavenie

Zákazník bez súhlasu spoločnosti Lesecycles nezmení ani neupraví E-bicykel. Ak Klient zmení alebo upraví Vybavenie bez súhlasu Lesecycles, budú sa tieto zmeny alebo úpravy považovať za poškodenie a bude sa uplatňovať článok 7).
Poškodenie alebo strata

6. Zodpovedá za prípadné škody

Klient je výlučne zodpovedný za akékoľvek poškodenie alebo stratu E-bicykla počas doby prenájmu. Klient bude bezodkladne informovať spoločnosť Lesecycles, ak dôjde k poškodeniu alebo strate E-bicykla, a bude postupovať podľa všetkých primeraných pokynov spoločnosti Lesecycles týkajúcich sa takto poškodeného alebo strateného E-bicykla.

7. V prípade poškodenia

V prípade, že dôjde k poškodeniu E-bicykla (s výnimkou primeraného opotrebenia a poškodenia vnútorných rúrok), nech už bude spôsobené akékoľvek, bude Klient zodpovedný za spoločnosť Lesecycles a uhradí jej všetky náklady na všetky opravy, vrátane nákladov na výmenu akýchkoľvek poškodených častí a akejkoľvek práce na uvedenie E-bicykla do stavu, v akom bol na začiatku Obdobia prenájmu. Aby sa predišlo pochybnostiam, má spoločnosť Lesecycles výlučné právo primerane určiť: (a) či bol e-bicykel počas doby prenájmu poškodený; b) či je takéto poškodenie nad rámec primeraného opotrebenia; c) rozsah takejto škody; a d) úplné náklady na požadované opravy.

8. V prípade straty

V prípade straty zariadenia, nech už je spôsobená akokoľvek, bude klient zodpovedný za spoločnosť Lesecycles a uhradí jej všetky náklady spojené s ich výmenou.

9. Strata príjmu

Okrem nákladov uvedených v bodoch 7) a 8) bude Klient zodpovedný za spoločnosť Lesecycles a odškodní ju za každú stratu výnosov, ktorá spoločnosti Lesecycles vznikla v dôsledku nedostupnosti E-bicykla na prenájom v dôsledku poškodenia alebo straty. Náklady na stratu z príjmu nepresiahnu ekvivalent 7-denného prenájmu E-bicykla pri bežných sadzbách nájmu.

Platba

 • V prípade rezervácií iba na prenájom sa vyžaduje úplná platba pri rezervácii. Platba sa uskutoční prostredníctvom zabezpečeného online rezervačného systému.
 • Ak klient nezaplatí celkovú cenu najmenej 2 dni pred dátumom začatia, spoločnosť Lesecycles si vyhradzuje právo zrušiť, zmeniť alebo upraviť rezerváciu klienta podľa vlastného uváženia.
 • Platba celej alebo časti celkovej ceny (vrátane platby kreditnou kartou) predstavuje prijatie týchto Obchodných podmienok.
  Zmeny rezervácií / zrušenie
 • Ak služba nebude počas obdobia prenájmu k dispozícii z dôvodu okolností, ktoré spoločnosť Lesecycles nemôže ovplyvniť (ako napríklad krádež, požiar, zemetrasenie alebo poškodenie z dôvodu predchádzajúcej nájomnej zmluvy), spoločnosť Lesecycles vynaloží všetko úsilie, aby ponúkla klientovi vhodnú alternatívu. Ak spoločnosť Lesecycles nemôže ponúknuť vhodnú alternatívu, bude mať klient nárok na vrátenie všetkých peňazí vyplatených spoločnosti Lesecycles v plnej výške po odpočítaní akýchkoľvek nákladov, ktoré spoločnosti Lesecycles vznikli v súvislosti s touto rezerváciou.
 • Za predčasné vrátenie-e-bicykla, neskoré vyzdvihnutie, nedostavenie sa na dátum a čas rezervácie e-bicykla alebo zmenu myslenia nebudú vrátené žiadne peniaze.